ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก First Snow in seorak 5วัน 3คืน บิน(LJ)

ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก First Snow in seorak 5วัน 3คืน บิน(LJ)


First Snow in seorak พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน เที่ยวเกาะนามิ แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เล่นสกี ชิมสตรอร์เบอร์รี่ ไปสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงแด ชมพระราชวังเคียงบกกุง ชมชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
14,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 15 kg

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
27 พ.ย. 63 - 01 ธ.ค. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
28 พ.ย. 63 - 02 ธ.ค. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
29 พ.ย. 63 - 03 ธ.ค. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
30 พ.ย. 63 - 04 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
01 ธ.ค. 63 - 05 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
02 ธ.ค. 63 - 06 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
03 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
04 ธ.ค. 63 - 08 ธ.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
05 ธ.ค. 63 - 09 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
06 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
07 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
08 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
09 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
12 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
13 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
14 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
15 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
19 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
20 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
21 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
22 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 8,900 5,900 5,000 25
25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 20,999 20,999 20,999 8,900 5,900 5,000 25
26 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 20,999 20,999 20,999 8,900 5,900 5,000 25
27 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 21,999 21,999 21,999 8,900 5,900 5,000 18
28 ธ.ค. 63 - 01 ม.ค. 64 22,999 22,999 22,999 8,900 5,900 5,000 25
29 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 64 23,999 23,999 23,999 8,900 5,900 5,000 25
30 ธ.ค. 63 - 03 ม.ค. 64 24,999 24,999 24,999 8,900 5,900 5,000 25
31 ธ.ค. 63 - 04 ม.ค. 64 22,999 22,999 22,999 8,900 5,900 5,000 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ