มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี

มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี


สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี ชมวิหารทานาห์ลอตและบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul เพลิดเพลินกับโชว์พื้นเมืองบารองแดนซ์ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารทะเลริมหาดจิมบารัน
15,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน
 • วันที่

  2

  บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
 • วันที่

  3

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - คินตามณี - วัดเบซากีห์ - วัดเลมปูยางค์
 • วันที่

  4

  บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 16,900 16,500 15,900 3,500 - - สอบถาม
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 17,900 17,500 16,900 3,500 - - สอบถาม
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,900 17,500 16,900 3,500 - - สอบถาม
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,900 17,500 16,900 3,500 - - สอบถาม
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,900 17,500 16,900 3,500 - - สอบถาม
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 16,900 16,500 15,900 3,500 - - สอบถาม
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 15,900 15,500 14,900 3,500 - - สอบถาม
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 15,900 15,500 14,900 3,500 - - สอบถาม
01 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 17,900 17,500 16,900 3,500 - - สอบถาม
03 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 63 17,900 17,500 16,900 3,500 - - สอบถาม
07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 15,900 15,500 14,900 3,500 - - สอบถาม
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 16,900 16,500 15,900 3,500 - - สอบถาม
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 16,900 16,500 15,900 3,500 - - สอบถาม
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 16,900 16,500 15,900 3,500 - - สอบถาม
04 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63 16,900 16,500 15,900 3,500 - - สอบถาม
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 16,900 16,500 15,900 3,500 - - สอบถาม
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 15,900 15,500 14,900 3,500 - - สอบถาม
24 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 17,900 17,500 16,900 3,500 - - สอบถาม
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 15,900 15,500 14,900 3,500 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน