มหัศจรรย์ SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอร์น

มหัศจรรย์ SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอร์น


บินตรงสู่ซูริก เยี่ยมชมมรดกโลกเมืองเบิร์น แวะถ่ายรูปกับศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติที่โลซาน ชมน้ำพุแห่งเจนีวา ตื่นตาปราสาทชิลยองเมืองมองซ์เทรอ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่เซอร์แมท ชอปปิ้งจุใจที่อินเทอลาเก้น ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตที่ลูเซิร์น พิเศษ!! ลิ้มรสสวิสชีสฟองดู พิชิต 2 ยอดเขา ยุงเฟรา แมทเทอฮอร์น ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม!!!
73,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 30 กก.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ซูริค - ซุก - เบิร์น - บ่อหมี - ย่าน Oldtown - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บ้านไอน์สไตน์ - อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น - เบียล
 • วันที่

  3

  เจนีวา - น้ำพุแห่งเจนีวา - ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - โลซานน์ - ศาลาไทยแห่งโลซาน - อาสนวิหารโลซาน - ลูลี่
 • วันที่

  4

  ทาซ - เซอร์แมท - นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต - ยอดเขากอร์เนอร์กราต - เมืองอินเทอลาเก้นท์
 • วันที่

  5

  อินเทอลาเก้น - กรินเดลวัลด์ - พิชิตยอดเขายุงฟราว - เลาเทอร์บรุนเนิน - ลูเซิร์น - รูปปั้นสิงโต -สะพานคาเปล ย่าน Old Town
 • วันที่

  6

  ลูเซิร์น - ชไตน์ อัม ไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ซูริค - อิสระช้อปปิ้ง
 • วันที่

  7

  สนามบินนานาชาติซูริค
 • วันที่

  8

  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 79,900 78,900 77,900 11,000 29,900 - สอบถาม
29 เม.ย. 63 - 06 พ.ค. 63 74,900 73,900 72,900 12,000 29,900 - สอบถาม
06 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 73,900 72,900 71,900 12,000 29,900 - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน