มหัศจรรย์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

มหัศจรรย์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก


สุดคุ้ม!! รวมครบจบทุกออฟชั่น นั่งกระเช้าชมวิว "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ ชมวัดลามะซงจ้านหลิน แวะถ่ายรูปช่องแคบเสือกระโจน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ชมอุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เดินเล่นเมืองโบราณต้าหลี่ - จงเตี้ยน - ลี่เจียง - ซู่เหอ พิเศษ!! ชมโชว์ "Impression Lijiang"
16,900 บาท/ท่าน
สายการบิน ลักกี้แอร์
โรงแรม 5 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 20 กก.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลี่เจียงซันยี่ - เมืองต้าหลี่
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)
 • วันที่

  3

  วัดลามะซงจ้านหลิง(รวมรถแบตเตอรี) - เมืองลี่เจียง - อุทยานน้าหยก - เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ
 • วันที่

  4

  อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าไป-กลับ) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ(รวมรถแบตเตอรี) - ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang”(รวมค่าเข้าชม) - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่

  5

  เมืองลี่เจียง - ท่าอากาศยานลีเจียงซันยี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 19,900 19,900 19,900 4,000 - - สอบถาม
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 19,900 19,900 19,900 4,000 - - สอบถาม
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 16,900 16,900 16,900 4,000 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน