มหัศจรรย์ TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

มหัศจรรย์ TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง


ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวอุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, Sea Food
13,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 20 กก.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซ าจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไถจง
 • วันที่

  3

  ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์GERMANIUMและ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง
 • วันที่

  4

  ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซีศูนย์เครื่องสาอาง - ตลาดปลา
 • วันที่

  5

  ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,900 16,900 15,900 4,000 - - สอบถาม
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 16,900 16,900 15,900 4,000 - - สอบถาม
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 13,900 13,900 12,900 4,000 - - สอบถาม
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 15,900 15,900 14,900 4,000 - - สอบถาม
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63 13,900 13,900 12,900 4,000 - - สอบถาม
01 พ.ค. 63 - 05 พ.ค. 63 16,900 16,900 15,900 4,000 - - สอบถาม
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 13,900 13,900 12,900 4,000 - - สอบถาม
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม
18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 13,900 13,900 12,900 4,000 - - สอบถาม
29 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม
01 มิ.ย. 63 - 05 มิ.ย. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม
08 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 13,900 13,900 12,900 4,000 - - สอบถาม
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 15,900 15,900 14,900 4,000 - - สอบถาม
15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 13,900 13,900 12,900 4,000 - - สอบถาม
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม
22 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 13,900 13,900 12,900 4,000 - - สอบถาม
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 14,900 14,900 13,900 4,000 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน